regulamin

„śLADAMI okrutnej włodkowej”

cel zawodów

Promocja regionu Beskidów w Polsce i na świecie.
Promocja miast i miejscowości partnerskich
Promocja długodystansowych biegów górskich.
Promocja aktywnego wypoczynku na łonie natury.

organizator

Organizację Zawodów koordynuje:
Fundacja Aktywne Beskidy
ul. Sportowa 42,
43-356 Kobiernice
NIP 5472157757

kontakt: aktywnebeskidy@gmail.com 
Współpraca:  Biuro Promocji Gminy Porąbka

trasa

Bieg górski WŁODKOWA edycja 2024 rozgrywany będzie na  dwóch dystansach

Bieg „Włodkowa” na dystansie  ok 33 km  trasa 

 

Bieg „Pół Włodkowa” na dystansie  ok 21 km trasa 

Mapki, profile oraz dokładne opisy wszystkich tras podane w zakładce TRASA >>

 

limity czasowe i ilościowe

Przewidywany łączny limit Uczestników dla wszystkich dystansów to 300 osób. 

W przypadku gdy ilość zgłoszeń przekroczy ilość miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń a następnie wpłata.
Limit czasowy na całą trasę wynosi 10h

termin i miejsce

Zawody odbędą się w dniu 27 kwietnia 2024 

Biuro zawodów, odprawa:  „CHATA NAD RZEKĄ”  ul. Sportowa 3 | 43-354 Porąbka

START:  27.kwi.2024 | godz. 09:00 

 META: 27.kwi.2024 | godz. 19:00

Przewidywane zakończenie zawodów i Dekoracja: 27 kwi 2024 | godz. 14:00 

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Jednakże, ze względów bezpieczeństwa, Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych, bez możliwości zwrotu wpisowego.

warunki uczestnictwa
 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat.

 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim.

 • Wszyscy zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, zawodnik musi posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy) oraz wyposażenie obowiązkowe do weryfikacji

 • Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Zawodów oraz przepisów poruszania się po drogach publicznych.

 • Obowiązuje zakaz pomocy i towarzyszenia osób trzecich na trasie a zorganizowane wsparcie jest dopuszczalne tylko w okolicy punktów odżywczych przygotowanych przez Organizatora Zawodów

zgłoszenia i zapisy

Impreza biegowa odbędzie się bez względu na ilość zgłoszonych Zawodników.
Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Zawodów w zakładce

aktywny link > ZAPISY < 

Data rozpoczęcia zapisów:  31 października 2023

Data zakończenia zapisów 25 kwietnia 2024 lub do wyczerpania limitu miejsc. 

Po zgłoszeniu należy niezwłocznie dokonać opłaty startowej. O ostatecznej kolejności decyduje data wpłynięcia wpisowego na konto Organizatora

Lista zgłoszonych zawodników, wraz ze statusem płatności będzie podawana i uaktualniana na bieżąco w formularzu zapisów dostępnym na stronie internetowej Zawodów.

opłata startowa:

Uczestnicy wnoszą opłatę startową w wysokości

WŁODKOWA dystans ok 33 km

do 31.01.2024 – 159,00 PLN

do 13.04.2024 – 179,00 PLN


PÓŁ WŁODKOWA dystans ok 21 km

do 31.01.2024 – 119,00 PLN

do 13.04.2024 – 139,00 PLN

 Opłatę należy wnosić przelewem na konto Fundacji Aktywne Beskidy:
ING Bank Śląski: 08 1050 1070 1000 0090 3082 0733 lub za pośrednictwem T-Pay zintegrowanego z naszym systemem zapisów

Tytuł wpłaty: ”nazwa biegu, wybrany dystans, Imię i Nazwisko”

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku niezgłoszenia się zawodnika na Zawody

Przeniesienie Opłaty startowej na innego Uczestnika jest możliwe do 30.03.2024r, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25 zł. Opłatę manipulacyjną należy wpłacić na numer konta organizatora.

wyposażenie obowiązkowe

W trakcie trwania Zawodów każdy z zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe. Wyposażenie to będzie kontrolowane przy rejestracji Zawodnika oraz na trasie.

Brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia skutkuje karą czasową w wysokości 30 min.

Brak 3 elementów wyposażenia obowiązkowego skutkuje dyskwalifikacją Zawodnika.

Wyposażenie obowiązkowe (wymagane przy odbiorze pakietów):

 • numer startowy (umieszczony z przodu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania),
 • telefon komórkowy z baterią działającą na czas biegu, zalecany włączony roaming.
  Zawodnik ma obowiązek odebrać telefon od organizatora
 • folia NRC
 • osobisty kubek wielorazowy (na punktach nie będzie kubków jednorazowych)
 • odpowiedni plecak i/lub pas biegowy zdolny pomieścić wyposażenie obowiązkowe
 • bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności co najmniej 1 litra oraz zapas wody lub napoju minimum 1 litr (sprawdzany przy wyjściu z punktu odżywczego),
 • zapas jedzenia wystarczający do następnego punktu żywieniowego – ok 400 Kcal po każdym wyjściu z PK,
 • obuwie trailowe odpowiednie do biegów w trudnym terenie górskim, 

Wyposażenie zalecane:

 • apteczka osobista
 • maść przeciw otarciom (np. second-skin, sudocrem)
świadczenia startowe

W ramach wpisowego Organizator zapewnia zawodnikom :

 • plik z cyfrowo zapisaną trasą do pobrania ze strony zawodów (do urządzeń z GPS)
 • trasa w całości oznakowana
 • pamiątkowy numer startowy
 • ubezpieczenie NNW
 • obsługę sędziowską na trasie
 • obsługa fotograficzna na całej trasie zawodów
 • napoje i wyżywienie na trasie biegu 
 • depozyt w bazie
 • posiłek regeneracyjny na Mecie dla zawodników kończących bieg
 • pamiątkowy medal dla wszystkich
 • Trofea dla Zwycięzców
znakowanie trasy

Trasa zawodów będzie w całości oznakowana.

klasyfikacja

Dla każdego dystansu będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn.

Każdy Zawodnik jest zobowiązany odwiedzić KAŻDY punkt odżywczy/kontrolny podać swój numer startowy do kontroli. Dodatkowo Organizator przewiduje lotne punkty kontrolne, na których Zawodnicy będą również zobowiązani do podania swojego numeru startowego i pokazania całego wymaganego na trasie wyposażenia obowiązkowego. Zawodnik będzie sklasyfikowany tylko pod warunkiem zaliczenia WSZYSTKICH punktów kontrolnych. 

Organizator nie wysyła nieobecnemu na dekoracji Zawodnikowi ani Trofeum ani zdobytej Nagrody.

rezygnacjje i kontuzje

W przypadku ewentualnej rezygnacji z kontynuowania rywalizacji – Zawodnik jest zobowiązany zgłosić swoją decyzję u Organizatora lub w najbliższym punkcie kontrolnym.
Zawodnikom, którzy w trakcie trwania imprezy zrezygnują z dalszego uczestnictwa w zawodach nie docierając do Mety  – Organizator nie zapewnia transportu powrotnego do bazy.

bezpieczeństwo

Wszystkich zawodników na trasie obowiązują :

 • zasady Fair-Play

 • bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie tras

 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych oraz w miejscach przekraczania dróg publicznych.

Nie zastosowanie się do powyższego grozi dyskwalifikacją zawodnika.

W razie kontuzji/wypadku/uszkodzenia ciała należy zadzwonić pod podany w trakcie odprawy technicznej numer awaryjny i oczekiwać na przyjazd Ratowników po podaniu przybliżonej lokalizacji.

Za bezzasadne wezwanie Ratowników Zawodnik zostanie obciążony kosztami interwencji GOPR.

W przypadku rezygnacji z zawodów w trakcie ich trwania należy obowiązkowo i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organizatora. W przeciwnym wypadku Zawodnik będzie obciążony kosztami ewentualnej akcji poszukiwawczej.

W przypadku rezygnacji z zawodów organizator NIE zapewnia transportu do bazy.

ochrona przyrody

Wszystkich zawodników na trasie obowiązuje :

 • zachowanie szczególnej troski o przyrodę Beskidów

 • zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów

 • zakaz zaśmiecania trasy, wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych na punktach kontrolnych

 • zakaz niszczenia przyrody

Nie zastosowanie się do powyższego grozi bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika!

ochrona wizerunku, dane osobowe RODO

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów, materiałach promocyjnych oraz materiałach Sponsorów i Partnerów Zawodów. Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Aktywne Beskidy, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Zawodach. Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów takich jak: firmy pomiaru czasu oraz firmy obsługujące płatności elektroniczne. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Zawodów także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem Zawodów.

regulacje epidemiologiczne

W związku z możliwym zagrożeniem epidemicznym Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia stosownej instrukcji sanitarno-epidemiologicznej zgodnej z bieżącymi regulacjami prawnymi, zaleceniami oraz stanem wiedzy medycznej. O ewentualnym wprowadzeniu Instrukcji oraz jej treści Uczestnicy zostaną poinformowani na stronie zawodów i/lub drogą mailową oraz na FB. W przypadku wprowadzenia Instrukcji Uczestnicy zobowiązani są do jej przestrzegania, a niestosowanie się do jej postanowień zagrożone jest upomnieniem, karą czasową, zakazem wstępu na teren Zawodów lub dyskwalifikacją.

Instrukcja wprowadzać może szereg zmian w organizacji Zawodów, w tym w szczególności:

– nakazy i zakazy dot. zachowania dystansu społecznego, zasłaniania twarzy, dezynfekcji itp.,
– możliwość zmiany procedury startu ze startu masowego na start w grupach,
– możliwość zmiany organizacji punktów odżywczych,
– możliwość zmiany organizacji biura zawodów,
– możliwość zmiany harmonogramu zawodów z zachowaniem dat określonych w Regulaminie.

Akceptując niniejszy Regulamin każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości fakt, iż nawet daleko idąca ostrożność oraz przestrzeganie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych przez Uczestników oraz Organizatora nie wyklucza możliwości zarażenia chorobami zakaźnymi, a ewentualne roszczenia Uczestników w związku z zarażeniem będą bezzasadne.

postanowienia końcowe
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Uczestnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 • W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje Zawodnikowi zwrot wpisowego.
 • Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, nie później niż do 2 godzin po zakończeniu Zawodów. Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.
 • Każdy Zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w zawodach. Jednocześnie Zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.
 • Zawodnik startując w Zawodach wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji Zawodów oraz do przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania zawodów jeżeli uzna, że dalsze kontynuowanie zagraża zdrowiu lub życiu uczestników. Może o tym także zdecydować na podstawie orzeczenia innych jednostek m.in. Policji, Straży Pożarnej, zabezpieczenia medycznego, GOPR lub innych jednostek samorządowych. W przypadku odwołania zawodów minimum na trzy dni przed imprezą – wpisowe nie będzie zwracane.
 • Pytania dotyczące Regulaminu oraz samych Zawodów należy kierować mailowo na adres aktywnebeskidy@gmail.com 
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi Zawodów
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy Prawa Polskiego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów

Aktualiacja 23.10.2023

bieg górski

KONTAKT

ul. Sportowa 42, 43-356 Kobiernice

NIP: 5472157757 | KRS0000594160

bądźmy w kontakcie